Miền Đông

Ghép hàng từ Bình Dương đi Ayun Pa

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Ayun Pa là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Gia …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi An Khê

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi An Khê là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Gia …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Pleiku

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Pleiku là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Gia Lai …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Sa Thầy

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Sa Thầy là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Kon …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Kon Rẫy

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Kon Rẫy là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Kon …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Kon Plông

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Kon Plông là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Kon …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Ia H’Drai

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Ia H’Drai là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Kon …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Đak Tô

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Đak Tô là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Kon …

Read More »

Ghép hàng từ Bình Dương đi Đak Hà

Ghép hàng từ Bình Dương đi Cam Lộ

Ghép hàng từ Bình Dương đi Đak Hà là một trong những cung  vận chuyển chính được đơn vị Trọng Tấn đầu tư, phát triển và mở rộng. Hàng hóa từ các tỉnh được tập kết tại kho bãi Trọng Tấn HCM sau đó sẽ được vận chuyển về Kon …

Read More »